Ing. Ivan Zenka

Súdny znalec v odbore
100000 Elektrotechnika
v odvetviach:
100400 Riadiaca technika, výpočtová technika (hardvér)
100700 Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky
100900 Počítačové programy (softvér)
101000 Bezpečnosť a ochrana informačných systémov

Evidenčné číslo znalca v zozname znalcov MSSR: 914667

Realizácia

Realizáciu znaleckého úkonu zvyčajne vykonávam samostatne, podľa rozsahu objednávky viem zabezpečiť aj tím viacerých spoľahlivých znalcov, prípadne môžeme úkon realizovať pod záštitou znaleckej organizácie. Rozhodnutie o spôsobe realizácie vždy schvaľujem s klientom.

Ponuka

Služby

Pre právnické osoby, súkromné osoby, orgány činné v trestnom konaní a súdy:

  •   Vypracovanie znaleckých úkonov
    •     Znalecký posudok a jeho doplnok
    •     Odborné stanovisko alebo potvrdenie
    •     Odborné vyjadrenie a vysvetlenie
  •   Konzultácie

Zvyčajne len pre orgány činné v trestnom konaní a súdy:

  Participácia na:
  •     výsluchoch
  •     domových prehliadkach

Iné podľa potreby a dohody.

Objednávka

Objednávka by mala obsahovať nasledovné:

- Účel za ktorým má byť znalecký úkon vypracovaný,
- Dátum ku ktorému má byť znalecký úkon vypracovaný,
- Dátum dokedy má byť znalecký úkon vypracovaný,
- Dohodnutú sumu za úkon (pokiaľ je možné ju dohodnúť vopred),
- Presný názov objednávateľa úkonu, ktorý bude uvedený na prvej strane vypracovaného úkonu, alebo právneho zástupcu objednávateľa úkonu, ktorý bude na vypracovaní uvedený,
- Počet vyhotovení znaleckého posudku.

Cena

Základná spodná tarifa pre odmeňovanie znalca je stanovená vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 491/2004 o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (aktuálne 13,28 EUR za hodinu, úplne informácie sú[ tu ].)

Pri cenotvorbe postupujem v súlade so zákonom, pričom uplatňujem zmluvné ceny s výnimkou vypracovania znaleckých úkonov pre vybrané orgány verejnej moci (polícia, prokuratúry, súdy…)

Kontakt

Adresa :
Ing. Ivan Zenka
Kočovská 9
915 01, Nové Mesto nad Váhom

Email : ivan@zenka.sk
Web: www.zenka.sk
Tel: +421 32 771 0221
Fax: +421 32 771 0223
Mobil : +421 910 966 131